Bouwkunde

Na mijn middelbareschooltijd begon ik met de studie bouwkunde aan de TU Eindhoven en studeerde af in de Urbanistiek (tegenwoordig Urban Planning). Mijn scriptie bij professor Harry Timmermans ging over teleshopping, zoals dat toen heette, en heeft tot een aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften geleid. Zo is Teleshopping and the dynamics of urban retail systems: numerical simulations tegenwoordig gewoon online te bekijken, voor de liefhebber.

Inro TNO en Focus/ABF

Mijn eerste baan was in 1989 bij Inro TNO, in de sectie Volkshuisvesting. In die tijd was VROM een omvangrijk en invloedrijk ministerie, dat veel informatie ontleende aan uitgebreide en grootschalige onderzoeken zoals het Woningbehoefte Onderzoek (WBO), dat nog steeds bestaat onder de naam WoonOnderzoek Nederland. Mijn dagelijks werk bestond voornamelijk uit het maken van analyses en rapportages op basis van die onderzoeken.

Later raakte ik ook betrokken bij Primos, het toonaangevende prognosemodel voor de bevolkings- en huishoudens-ontwikkeling op laag schaalniveau. In combinatie met een prognosemodel dat later Socrates is gaan heten, voerde ik steeds vaker woningmarktonderzoeken uit: scenario-analyses om toekomstige ontwikkelingen in te schatten. Wat moeten ‘we’ waar bouwen en hoeveel – en welk type woningen wordt steeds minder populair? Opdrachtgevers waren hiervoor niet alleen het ministerie van VROM, maar ook provincies, gemeenten, corporaties en beleggers. Inmiddels was ik met een groot deel van de sectie gestart bij Focus, dat in 1998 fuseerde met AB Onderzoek tot het nog steeds bestaande ABF Research.

OTB

Kort na de fusie stapte ik over naar het OTB, onderzoeksinstituut voor de gebouwde omgeving, onderdeel van de TU Delft. Onderzoek en advies op een wetenschappelijke basis, voor partijen buiten de wereld van de wetenschap (de ‘derde geldstroom’): overheidsorganisaties, maar ook corporaties, beleggers en branche-organisaties. De nadruk in mijn werk kwam nu meer op het adviseren te liggen. De opdrachten liepen qua onderwerp sterker uiteen, maar behoorden allemaal tot de categorie ‘contractonderzoek’. Vaker dan bij Inro/Focus/ABF waren de opdrachtgevers lokale partijen, zoals woningcorporaties en gemeenten. Online is daar nog wel wat van te vinden, zoals de woningmarktanalyse verkoop Vleugelflat Venlo en spiegelbeeldig bouwen en beheren.

Sinds de zomer van 2019 bestaat het OTB overigens niet meer als zelfstandig instituut, maar is verdeeld over onderdelen van de TU. Een belangrijk deel is nu te vinden onder de leerstoel Housing Systems van Peter Boelhouwer, binnen de afdeling Management in the Built Environment.

Talis

In 2001 verhuisde ik terug naar mijn geboortestad Nijmegen en begon als adviseur strategie en portefeuillebeleid bij woningcorporatie Talis. Een mooie tijd, waarin mijn behoefte om meer resultaat van mijn werk te hebben dan alleen een rapport, tot zijn recht kwam. Het was een periode waarin corporaties volop actief waren als ontwikkelaar, ook voor duurdere huurwoningen. Zoals bijvoorbeeld bij de verbouwing van het oude postkantoor in het centrum van Nijmegen. Ook ervoer ik nu hoe lang (bouw)processen kunnen duren en hoe allerlei externe factoren deze beïnvloeden. Zo kocht Talis in 2006 kantoorgebouw Metterswane tegenover het station en was er binnen korte tijd een mooie nieuwbouwschets gemaakt. Tot ontwikkeling kwam het niet en later verkocht Talis het gebouw weer. Dat is nu bijna tien jaar geleden. In 2020 is het pand uiteindelijk gesloopt om plaats te maken voor het Nieuwe Metterswane, dat door Kondor Wessel ontwikkeld wordt.

Stec groep

Mijn voornaamste werk bij Talis bestond uit het formuleren van het portefeuillebeleid, met daarnaast aanverwante taken op het gebied van strategie. In 2009 begon ik bij de Stec groep als adviseur, met een focus op portefeuillestrategieën voor woningcorporaties. Op hoofdlijnen inhoudelijk vergelijkbaar werk, maar toch heel anders door de rol als externe adviseur. En als senior vooral in de rol van projectleider in plaats van een  rol als opsteller van het beleid.

Tweede Kamer

In 2013 en 2014 mocht ik deel uitmaken van de staf van de PEW, voluit de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Met een fijn team, een mix van Tweedekamermedewerkers en extern ingehuurd krachten zoals ik, hebben we onze tanden gezet in dit omvangrijke project. Ik heb me primair beziggehouden met de casus Vestia. Hoofddoel was het reconstrueren van het hele verhaal, door dossieronderzoek, besloten voorgesprekken en openbare verhoren. De samenwerking met de commissieleden Roland van Vliet en Farshad Bashir was natuurlijk heel belangrijk en ook heel prettig. Het eindresultaat is vastgelegd in het hoofdrapport ‘Ver van huis’ (pdf) en het deelrapport Vestia (pdf).

Commissaris

Een mooie nevenfunctie heb ik een aantal jaar geleden gevonden als lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Destion in Gennep. Een kleine corporatie in de drie noordelijkste gemeenten van Limburg, met een werkgebied van zo’n 40 kilometer lengte tussen de Maas en de Duitse grens. De scores in de Aedes benchmark zijn goed, de meeste woningen zijn goed geïsoleerd en toekomstbestendig en het huurbeleid is sociaal. Zo trok een actie in het jubileumjaar 2018 landelijk aandacht, doordat er per 1 juli geen huurverhoging maar een huurverlaging werd doorgevoerd.

Actief als zelfstandige

Sinds 2012 ben ik actief als zelfstandige, met uiteenlopende opdrachten. Wat betreft het vakgebied wonen schuift mijn werk wat op richting gemeenten, waar ik een aantal keer als beleidsadviseur wonen a.i. aan de slag ben gegaan. Daarnaast werk ik sinds een aantal jaar voor de Kennisbank Openbaar Bestuur van het ministerie van BZK. Het grootste deel van de tijd besteed ik als webredacteur, maar ik ben ook betrokken bij digitale tentoonstellingen (zoals die over regionaal bestuur) en technische ontwikkeltrajecten. Ook aan het prachtige project De Top Kijkt Om heb ik bijgedragen, waarin voormalige bewindslieden en ambtenaren terugblikken op hun ervaringen.

Redacteur

Schrijven vind ik leuk om te doen, net als interviewen. Ik kon mijn ei wat dat betreft kwijt als redacteur van de Goffertkreet, het magazine van de supportersvereniging van voetbalclub NEC. En in 2001 heb ik een jongensdroom volbracht door, met drie anderen, een heel boek over de club te schrijven: Hillemuil NECs.

Tot slot…

houd ik erg van reizen en heb ik in bijvoorbeeld Centraal Azië prachtige mensen, gebouwen en landschappen gezien. Verder lees ik graag (literatuur of non-fictie), ga ik graag naar de film (in de bioscoop dus) en vind ik het leuk om aan pubquizen mee te doen.

Neem gerust contact op als jouw nieuwsgierigheid is gewekt!